Doprava
Doprava zdarma při nákupu nad 1 390 Kč
Titulok
Sleva až 25 % na esenciální oleje doTerra s kódem "doterra25"

Zásady ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ZÁSADY A POVINNÉ INFORMACE

Dne 25.5.2018 vstoupila v platnost nová legislativa týkající se ochrany osobních údajů, proto vám přinášíme informaci o zpracování osobních údajů na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.                   

Správce osobních údajů: PLAY Electronics, s.r.o., Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, IČO: 36 719 927  (dále jen „správce“), e-mail: info@stadlerform.cz,  tel.: +421 915 15 15 65, v souvislosti se svou činností zpracovává osobní údaje pro různé účely, povětšinou je zpracování osobních údajů nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy.

Správce pověřil osobu dohledem nad ochranou osobních údajů. Povinnosti pověřené osoby podle GDPR provádí externí konzultační společnost Top Privacy s.r.o., se sídlem: Robotnícka 1 CH /11591, 036 01 Martin, Slovenská republika.  Pověřenou osobu lze podle článku 38 odst. 4 kontaktovat na e-mailové adrese: zodpovednaosoba@topprivacy.sk, nebo poštou na adrese: Robotnícka 1 CH /11591, 036 01 Martin, Slovenská republika.

Rádi bychom vás také informovali o způsobu, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, o vašich právech i o právních základech zpracování osobních údajů. Při seznamování se s informací podle článku 13 a 14 GDPR se můžete setkat s pojmy, které jsou definovány následovně:

 

VYMEZENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POJMŮ·        

 • souhlasem subjektu údajů je jakýkoliv vážný a svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle dotčené osoby ve formě prohlášení nebo jednoznačného potvrzujícího úkonu, kterým subjektů údajů vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů,   
 • genetickými údaji jsou osobní údaje týkající se zděděných genetických charakteristických znaků fyzické osoby nebo nabytých genetických charakteristických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o fyziologii nebo zdraví této fyzické osoby a které vyplývají zejména z analýzy biologické vzorky dané fyzické osoby,
 • biometrickými údaji jsou osobní údaje, které jsou výsledkem zvláštního technického zpracování osobních údajů týkajících se fyzických charakteristických znaků fyzické osoby, fyziologických charakteristických znaků fyzické osoby nebo behaviorálních charakteristických znaků fyzické osoby a které umožňují jedinečnou identifikaci nebo potvrzují jedinečnou identifikaci této fyzické osoby, jako zejména vyobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje,
 • údaji týkajícími se zdraví jsou osobní údaje týkající se fyzického zdraví nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytování zdravotní péče nebo služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče, kterými se odhalují informace o jejím zdravotním stavu,
 • zpracováváním osobních údajů je zpracovatelská operace nebo soubor zpracovatelských operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, zejména získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, změna, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování přenosem, šířením nebo jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání, bez ohledu na to, zda se provádí automatizovanými prostředky nebo neautomatickými prostředky,
 • profilováním je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu;
 • pseudonymizací je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;
 • logem je záznam o průběhu činnosti uživatele v automatizovaném informačním systému,
 • online identifikátorem je identifikátor poskytnut aplikací, nástrojem nebo protokolem zejména IP adresa, cookies, přihlašovací údaje do online služeb, radiofrekvenční identifikace, které mohou zanechávat stopy, které se zejména v kombinaci s jedinečnými identifikátory nebo jinými informacemi mohou použít k vytvoření profilu subjektu údajů a na její identifikaci,
 • informačním systémem je jakýkoliv uspořádaný soubor osobních údajů, které jsou přístupné podle určených kritérií, bez ohledu na to, zda jde o systém centralizovaný, decentralizovaný nebo distribuován na funkčním základě nebo geografickém základě,
 • subjektem údajů je každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají,
 • správcem je každý, kdo sám nebo společně s jinými vymezí účel a prostředky zpracování osobních údajů a zpracovává osobní údaje vlastním jménem; správce nebo konkrétní požadavky na jeho určení mohou být stanoveny ve zvláštním předpise nebo mezinárodní smlouvě,
 • příjemcem je každý, komu se osobní údaje poskytnou bez ohledu na to, zda je třetí stranou; za příjemce se nepovažuje orgán veřejné moci, který zpracovává osobní údaje na základě zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy,
 • třetí stranou každý, kdo není subjektem údajů, správce, zprostředkovatel nebo jinou fyzickou osobou, která na základě pověření správce nebo zpracovatele zpracovává osobní údaje,
 • pověřenou osobou osoba určená provozovatelem nebo zprostředkovatelem, která plní úkoly podle GDPR a zákona č. 110/2019 Sb.,
 • zástupcem je fyzická nebo právnická osoba se sídlem, místem podnikání, organizační složkou, provozovnou nebo trvalým pobytem v členském státě, kterou provozovatel nebo zprostředkovatel písemně pověřil podle článku 27 GDPR,
 • podnikem je fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na její právní formu, včetně sdružení fyzických osob nebo sdružení právnických osob, které pravidelně vykonávají hospodářskou činnost,
 • skupinou podniků je ovládající podnik a jím ovládané podniky,
 • hlavní provozovnou:
 1. místo centrální správy správce v Evropské unii, pokud jde o provozovatele s provozovnami ve více než jednom členském státě, kromě případu, kdy se rozhodnutí o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů přijímají v jiné provozovně provozovatele v Evropské unii a tato jiná provoz má pravomoc prosadit provedení takových rozhodnutí, přičemž v takovém případě se za hlavní provozovnu považuje provozovnu, která taková rozhodnutí přijala,
 2. místo centrální správy zprostředkovatele v Evropské unii, pokud jde o zprostředkovatele s provozovnami ve více než jednom členském státě nebo pokud zprostředkovatel nemá centrální správu v Evropské unii, provozovna zprostředkovatele v Evropské unii, v níž se v kontextu činností provozovny zprostředkovatele probíhají hlavní zpracovatelské činnosti, a to v rozsahu, v jakém se na zprostředkovatele vztahují zvláštní povinnosti podle GDPR a zákona č. 110/2019 Sb.,
 • mezinárodní organizací je organizace a její podřízené subjekty, které se řídí mezinárodním právem veřejným, nebo jakýkoli jiný subjekt, který byl zřízen dohodou mezi dvěma nebo více zeměmi nebo na základě takové dohody,
 • státem je stát, který je členským státem Evropské unie nebo smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 • třetí zemí je země, která není členským státem Evropské unie.

 

 

V další části najdete názvy informačních systémů, které jsou rozděleny podle účelu zpracování osobních údajů, každý z nich obsahuje podrobnou informaci podle článku 13 a 14 nařízení GDPR, které vám podrobně vysvětlí proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje.

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAŠÍ SPOLEČNOSTI

O svých klientech, potenciálních klientech a návštěvnících webové stránky správce zpracovává osobní údaje v těchto informačních systémech:

 

 1. IS e-shop,
 2. IS účetní doklady,
 3. IS marketing,
 4. IS registrovaní klienti,
 5. IS reklamace,
 6. IS správa registratury,
 7. IS žádosti o informace a stížnosti,
 8. IS cookies.

 

PRÁVA SUBJEKTŮ UDAJŮ

 

V neposlední řadě bychom vás chtěli informovat o vašich právech podle nařízení GDPR a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům. Na základě žádosti subjektu údajů vystaví správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje subjektu údajů, které se jí týkají. Pokud správce tyto osobní údaje zpracovává, vystaví na žádost subjektu údajů kopii těchto osobních údajů. Pokud subjekt údajů požádá o informace formou elektronických prostředků, budou jí poskytnuty v běžně používané elektronické podobě, a to formou e-mailu, pokud výslovně nepožádá o jiný způsob poskytnutí.

Subjekt údajů má právo na opravu osobních údajů, pokud o ní správce eviduje nesprávné osobní údaje. Zároveň má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů. Správce provede opravu, případně doplnění osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co ho subjekt údajů požádá.

Subjekt údajů má právo na vymazání (právo na zapomnění) osobních údajů, které se ho týkají, za předpokladu, že:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány;
 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí,
 3. subjekt údajů zpochybňuje zpracovávání osobních údajů,
 4. osobní údaje zpracovány nezákonně,
 5. je důvodem pro výmaz splnění povinnosti zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy nebo
 6. osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 15 let.

Subjekt údajů nebude mít právo na výmaz osobních údajů za předpokladu, že je jejich zpracování nezbytné:

 1. na uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
 2. na splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci,
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že právo na výmaz znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo
 5. na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

 

Správce provede výmaz osobních údajů subjektů údajů na základě žádosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co vyhodnotí žádost subjektu údaji jako opodstatněnou.

Subjekt údajů má právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:

 1. napadne správnost osobních údajů námitkou podle tohoto článku, a to během období umožňujícího správci ověřit správnost osobních údajů;
 2. zpracování je protizákonné a subjekt údajů žádá namísto výmazu osobních údajů omezení jejich použití;
 3. správce už nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje jejich subjekt údajů k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
 4. subjekt údajů zpochybnila zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného nároku správce, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud subjekt údajů žádá o omezení zpracování jejích osobních údajů, správce nebude s dotčenými údaji provádět žádné zpracovatelské operace kromě uchovávání, bez souhlasu dotčené osoby. Subjekt údajů bude správcem informován, pokud bude omezení zpracování těchto údajů zrušeny.

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, což znamená získání osobních údajů, které poskytla správci, přičemž má právo přenést tyto údaje dalšímu správci v běžně použitelném a strojově čitelném formátu za předpokladu, že osobní údaje byly získány na základě souhlasu subjektu údajů nebo na základě smlouvy a jejich zpracování probíhá formou automatizovaných prostředků.

Osobitě upozorňujeme na právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle dále uvedeného:

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (t.j. kdy zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce) nebo f) GDPR (t.j. kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Subjekt údajů může dále namítat zpracovávání jeho osobních údajů na základě:

 1. zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu,
 2. zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Subjekt údajů může uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Pokud subjekt údajů namítne zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu její osobní údaje nebudou již pro tyto účely správcem zpracovávány.

Správce doručenou námitku v přiměřené době posoudí.

Správce nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy subjektu údajů, nebo důvody pro uplatnění právního nároku.

 

Subjekt údajů má právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, pokud správce zpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud bylo zpracovávání osobních údajů založené na tomto právním základě. Subjekt údajů svůj souhlas odvolá způsobem uvedeným v samotném souhlasu nebo v této informaci, pokud takové informace není platí, že souhlas odvolá kontaktováním správce se svým požadavkem jakýmkoli zvoleným způsobem. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny výše. Zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu na základě uděleného souhlasu není jeho odvoláním dotčena.

Subjekt údajů má právo podat stížnost / návrh na zahájení řízení – Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. číslo: +421/ 2 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk web. stránka: www.dataprotection.gov.sk, pokud se domnívá, že byla porušena její práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Subjekt údajů se může se svými připomínkami a žádostmi týkajícími se zpracování osobních údajů obrátit na správce a to písemnou formou nebo elektronickými prostředky na kontaktních údajích uvedených v úvodu textu.