1. Zúčastněná strana dává společnosti PLAY Electronics s.r.o. povolení zpracovávat své osobní údaje podle těchto VOP potvrzením příslušného pole před odesláním registračního formuláře. Uchazeč uděluje společnosti PLAY Electronics s.r.o. tento souhlas až do odvolání, maximálně 90 let.
  2. SPOLEČNOST PLAY Electronics s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem plnění svých závazků vůči Zainteresovaným stranám a členům programu, zejména při vystavení faktury, kontaktování Zúčastněné strany v souvislosti se zasíláním potvrzovacího e-mailu a zasláním platebních údajů ve smyslu čl. Nejsou to pouze ostatní členské státy, v souladu s čl. 4.5 VOP, seznámení s možností registrace na další období a pro účely zasílání reklamních sdělení souvisejících s produkty PLAY Electronics s.r.o. nebo třetími stranami. Odesláním registračního formuláře uchazeč souhlasí se zasíláním reklamních sdělení. SPOLEČNOST PLAY Electronics s.r.o. dále zpracovává osobní údaje ve prospěch Zúčastněné strany za účelem zachování historie jejích registrací a zvýšení komfortu následných registrací automatickým vyplněním registračního formuláře. PLAY Electronics s.r.o. je odpovědná za to, že tyto osobní údaje nepoužívá k jiným účelům, zejména za to, že není zpřístupněna třetím stranám, s výjimkou rozsahu nezbytného ke splnění povinností společnosti PLAY Electronics s.r.o. podle těchto VOP nebo k přenosu reklamních sdělení, pokud o to Uchazeč požádá. Práva společnosti PLAY Electronics s.r.o. k použití osobních údajů v případech uvedených v zákoně č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů není dotčeno.
  3. PLAY Electronics s.r.o. zpracovává osobní údaje v případě Zásleného spotřebitele v rozsahu křestního jména, příjmení, uživatelské jméno, adresa trvalého pobytu (ulice, soupis a orientační číslo budovy, město, PSČ), adresa pro doručení písemností ve formě písemnosti, pokud se liší od adresy trvalého bydliště, fakturační adresy, kontaktní e-mailové adresy, telefonního čísla a v případě fyzické osoby podnikatele a fyzické osoby, která vyplnila žádost o jméno a příjmení právnické osoby a její vztah k uchazeči , obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo podnikání zájemce, číslo zájemce, sídlo uchazeče, je-li mu přiděleno, e-mailová adresa uchazeče a adresa pro doručování písemností uchazečů, pokud se liší od sídla nebo místa podnikání uchazeče.
  4. V případě, že zájemce požádá o předání aktuálních informací o nabídce společnosti PLAY Electronics s.r.o. a jejích partnerů označením příslušného oboru, jejich poskytnutí proběhne zasláním na kontaktní adresu zájemce nebo. Člen programu. Zúčastněná osoba nebo Člen programu si vyžádá e-mailem na info@stadlerform.sk. Přenos se provádí technickými prostředky společnosti PLAY Electronics s.r.o., na kterou jsou za tímto účelem poskytovány osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy, jména, příjmení v případě fyzické osoby – spotřebitele a e-mailové adresy, jména nebo e-mailové adresy. obchodní firmu v případě fyzické osoby podnikatele nebo právnické osoby.
  5. Kandidáta, resp. Člen programu může požádat o změnu nebo vymazání svých osobních údajů písemně e-mailem na adrese:
    info@stadlerform.sk
    . Souhlas bude zrušen do 1 měsíce od obdržení souhlasu společnosti PLAY Electronics s.r.o. a údaje budou následně smazány. Pokud byly daňové doklady zaregistrovány v účetním systému, jejichž záznamy vyžadují evidementu osobních údajů (faktura, předfaktura, daňový opravný dokument), nelze tyto údaje vymazat z důvodu jejich zákonem požadované archivace.
  6. PLAY Electronics s.r.o. používá funkci “cookies” od společností Facebook a Google, která zaznamenává pohyb zainteresovaného a programového člena v rámci stránek. Informace získané prostřednictvím služby cookies se používají k přizpůsobení nabídky, zlepšení webu a zlepšení zákaznické podpory. Služba “cookies” také zajišťuje, že PLAY Electronics s.r.o. a její produkty jsou inzerovány na jiných webových stránkách prohlížených Kandidátem a Členem. Tato aktivita nezaznamená osobní údaje nebo jiné údaje kromě informací o obsahu, který navštívíte stránky, IP adresy, ze které zákazník navštívil stránky, času stráveného na stránkách a dalších aktivit spojených s návštěvou stránek. Informace o pohybu kandidáta nebo Člen webu je uložen internetovým prohlížečem na disku počítače, ze kterého kandidát nebo člen programu navštívil stránku, a Facebook a Google je načítají při návštěvě jiných stránek pro výběr reklam. Toto chování může být zrušeno zákazníkem v jeho internetovém prohlížeči.