Doprava
Doprava zdarma při nákupu nad 1 990 Kč
Titulok
Sleva až 25 % na esenciální oleje doTerra s kódem "doterra25"

VOP a reklamační řád pro pozáruční servis zboží

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád pro pozáruční servis zboží

(Dále také „VOP“)

1. Tyto všeobecné obchodní a reklamační podmínky upravují poučení a informování spotřebitele při poskytování služeb opravy zboží po uplynutí záruční doby nebo mimo rozsah záruky. Tyto podmínky platí i na objednávku pro diagnostiku zboží, které vykazuje vady po uplynutí záruční doby.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a objednatele, který je spotřebitelem při uzavření smlouvy na dálku.

3. Smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem dohodnutá a uzavřená výlučně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele, tzn. využitím nákupu prostřednictvím webového sídla, t.j. e-shopu www.stadlerform.cz/servis, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím pošty/kurýra.

4. Spotřebitelem je objednatel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky se přiměřeně vztahují na smlouvy, které byly uzavřeny jinak než využitím prostředků dálkové komunikace, tzn. při osobním předání výrobku k opravě a objednávce v sídle prodávajícího a to s výjimkou čl. V.

6. Je-li objednatel podnikatelem, vztahují se na smluvní vztah s prodávajícím výlučně zákon č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (§ 536 a násl. OBZ), t.j. tyto VOP se uplatňují přiměřeně a tam, kde se uvádí spotřebitel/objednatel, má se za to že jde o objednatele-podnikatele. Toto neplatí na ustanovení článků IV., V ods. 12 a 16 a VI odst. 1 písm. 4, které se neuplatní na vztah s podnikatelem vůbec.

Prodávajícím je:

Obchodní jméno: Společnost PLAY Electronics, s.r.o., Sídlo: Prielohy 1166/1D, Žilina 010 07, Slovenská republika, Zapsána v rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl Sro, Vložka číslo 18461/L, IČ: 36 719 927, DIČ: 2022297970, IČ DPH: SK 2022297970

email kontakt: servis@stadlerform.cz

Pro účely reklamace využijte formulář na: www.stadlerform.cz/servis

Článek I.
Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb

1. Při objednávce opravy je třeba provést diagnostiku a zajistit zboží, které má být opraveno. Objednatel postupuje tak, že nejprve vytvoří objednávku, na jejímž základě prodávající zajistí diagnostiku vady zboží a doručení zboží do sídla prodávajícího, pokud zboží na toto místo nedoručí objednatel na vlastní náklady. Objednávka se realizuje vyplněním formuláře zveřejněném na www.stadlerform.cz/servis. Spotřebitel může objednávku provést i prostřednictvím pošty, zasláním výrobku spolu s vyplněnou objednávkou nebo osobně. Po doručení zboží a diagnostice vady, zasílá prodávající objednateli přesnou cenovou kalkulaci opravy na email objednatele. Potvrzením cenové nabídky vzniká smlouva o opravě. Náklady na diagnostiku se v případě uzavření smlouvy o opravě nehradí. Pokud cenovou nabídku objednatel neakceptuje, je povinen zaplatit náklady za objednanou diagnostiku, přepravu a náklady na doručení zboží zpět k zákazníkovi. Prodávající zasílá zboží (opravené nebo neopravené) výlučně na dobírku.

2. Pokud objednatel souhlasí s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, prodávající potvrdí objednávku ve lhůtě 2 pracovních dnů spolu s oznámením termínu převzetí jeho zboží. Pokud termín objednateli nevyhovuje, dohodne se termín individuálně. Nesouhlasí-li objednatel s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení, oznámí termín převzetí zboží objednateli po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ve lhůtě 7 pracovních dnů od doručení zboží provede prodávající diagnostiku a zašle objednateli cenovou nabídku opravy.

3. Pokud objednatel cenovou nabídku potvrdí, vzniká smlouva o opravě zboží. Prodávající je cenovou nabídkou vázán 7 pracovních dnů od odeslání. Pokud k uzavření smlouvy o opravě do této lhůty nedojde, objednavatel je povinen zaplatit cenu za diagnostiku, přepravu a doručení zboží zpět k zákazníkovi formou dobírky. Prodávající může akceptovat i potvrzení objednávky později, nedošlo-li k odeslání zboží zpět k objednateli. Opravu provede prodávající nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o opravě zboží.

4. Před poskytnutím služby nebo před předáním zboží z důvodu reklamace je objednatel povinen na vlastní náklady data na zboží zálohovat. Při servisním zásahu může dojít ke ztrátě dat, pokud objednavatel data nezálohuje, prodávající za jejich ztrátu neodpovídá

Článek II.
Cena a platobné podmienky

1. Cena diagnostiky a doručení zboží od objednatele je uvedena v ceníku, který je zveřejněn na www.stadlerform.cz/servis, pokud doručení zajistí objednatel sám, náklady na doručení se neúčtují. Ceník služeb uvedený při objednávce nezahrnuje náhradní díly potřebné k opravě, ty ocení prodávající v cenové nabídce dle charakteru vady.

2. Cena opravy je uvedena v cenové nabídce, kterou doručí prodávající objednateli emailem. Při uzavření smlouvy o opravě se náklady na diagnostiku nehradí. Objednatel hradí vedle ceny opravy i cenu doručení (dobírka). Pokud náklady na doručení nevznikly – opravené zboží objednatel převezme osobně – náklady na doručení se nehradí.

Článek III.
Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje ve lhůtě 7 pracovních dnů od doručení zboží provést diagnostiku a zaslat objednateli cenovou nabídku opravy zboží, pokud prodávající souhlasil se zahájením poskytování služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V opačném případě lhůta 7 pracovních dnů začíná běžet po uplynutí 14 dnů ode dne objednávky.

2. Pokud opravu objednatel na základě cenové nabídky odmítne nebo ve lhůtě 7 pracovních dnů nabídku neakceptuje, zašle prodávající zboží objednateli formou dobírky bez zbytečného odkladu.

3. Pokud objednatel cenovou nabídku akceptuje, prodávající se zavazuje provést objednanou opravu nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o opravě, předáním opraveného zboží přepravci nebo v této lhůtě zašle výzvu k převzetí opraveného zboží e-mailem.

4. Je-li prodávající v prodlení, má objednatel právo určit dodatečnou lhůtu nebo od smlouvy odstoupit.

5. Objednatel je povinen ve stanovené lhůtě dodání objednanou službu – opravené nebo zdiagnostikované zboží převzít. O termínu doručení zboží bude informován prostřednictvím kurýra nebo při osobním odběru objednatelem formu e-mailu. Nepřevezme-li zboží ve sjednané lhůtě dodání, prodávající je oprávněn požadovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 1 Euro za každý den prodlení objednatele s převzetím zboží a prodávající má právo od smlouvy odstoupit, nárok na náhradu škody prodávajícího vůči objednateli za vynaložené náklady na dodání zboží a poskytnutí služby zůstávají zachovány. To neplatí, jestliže důvodem odepření převzetí zásilky je poškození zásilky při doručování. Prodávající postupuje přiměřeně podle článku. V odst. 1 písm. 15 a 16.

6. Místem dodání zboží je adresa uvedená na objednávce jako fakturační adresa, pokud spotřebitel neuvede zvláštní adresu pro doručení, v tom případě je místem dodání tato adresa pro doručení. V případě osobního odběru je místem dodání sídlo prodávajícího.

7. Objednatel je povinen provést prohlídku zboží při doručení zásilky (převzetí zboží) za přítomnosti přepravce. Pokud je viditelné mechanické poškození obalu způsobené přepravou nebo je zboží zjevně poškozeno, zásilku nepřebírejte a okamžitě o této skutečnosti informujte prodávajícího.

Článek IV.
Odstoupení spotřebitele od smlouvy

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy (objednávky) k provedení diagnostiky a dopravy zboží ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne objednávky, pokud nesouhlasil s poskytováním služeb před uplynutím této lhůty. Pokud spotřebitel souhlasil s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení, právo na odstoupení po úplném poskytnutí služeb ztrácí.

2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do dne předcházejícímu dni převzetí zboží za účelem diagnostiky prodávajícím i v případě, že se práva na odstoupení vzdal.

3. Spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči, zasláním na kontaktní údaje prodávajícího, trvanlivým nosičem se rozumí prostředek, který umožňuje spotřebiteli nebo prodávajícímu uchovat jemu adresované informace způsobem umožňujícím jejich použití v budoucnu na časové období odpovídající účelu těchto informací a který umožňuje nezměněné reprodukování uložených informací, zejména papír, e-mail, USB klíč, CD, DVD, paměťová karta, pevný disk počítače. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož znění naleznete zde.

4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

5. Odstoupením se smlouva ruší od začátku, každá smluvní strana je povinna vrátit vše, co na základě smlouvy uzavřené na dálku od druhé smluvní strany přijala.

6. Od smlouvy na provedení opravy není možné podle § 7 ods. 6 písm. h) zákona 102/2014 Z. z. odstoupit.

Článek V.
Poučení o právu na uplatnění odpovědnosti za vady a reklamační řád

1. P Prodávající odpovídá za vady poskytnuté služby.

2. Záruční doba je 3 měsíce. Záruční list vydá prodávající pouze na zvláštní žádost spotřebitele, jako doklad o existenci záruky slouží faktura.

3. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci spotřebitelem.

4. Je-li věc opravena nebo upravena vadně, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady. Prodávající je povinen vadu odstranit nejdéle ve sjednané lhůtě nejpozději ve lhůtě 30 dnů. Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji zhotovitel v dohodnuté lhůtě nebo vyskytne-li se vada znovu, má objednatel právo na zrušení smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy.

5. Spotřebitel je povinen vytknout vady bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby. Práva z odpovědnosti za vady se musí uplatnit u prodávajícího v záruční době; jinak zaniknou. Čas od uplatnění práva až po provedení opravy nebo úpravy se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy nebo úpravy ao době jejího trvání.

6. Pro správné posouzení vady zboží je nutné, aby zboží bylo čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo všeobecnými hygienickými zásadami.

7. Spotřebitel může uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího nebo kterékoli provozovně prodávajícího, nebo prostřednictvím prostředků dálkové komunikace přes formulář www.stadlerform.cz/servis. Spotřebitel vytýká konkrétní vady opravy nebo popíše to, jak se vady projevují. Z dokladů, které k ní přiloží musí být zjevné, že vadu uplatňuje v rámci záruční doby. Reklamovat lze pouze zboží, které opravil prodávající. Za tímto účelem předloží spotřebitel prodávajícímu fakturu, resp. doklad o převzetí opraveného zboží.

8. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

9. Odpovědnost za vady se nevztahuje na:

 • Vady zboží, které se netýkají provedené opravy,
 • vady, které vznikly mechanickým poškozením zboží způsobeným spotřebitelem, jinou osobou nebo náhodou po předání opravené věci,
 • vady, které vznikly nesprávným zacházením se zbožím, způsobem jiným než bylo uvedeno v návodu nebo jak vyplývá z obvyklého použití, použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci ke zboží, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek,
 • neodborným zásahem do zboží nebo jeho částí,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí nebo v nevhodném prostředí,
 • přepětím v síti, případně působením elektrostatického výboje jinými fyzikálními či chemickými vlivy, které vznikly nezávisle na činnosti prodávajícího,
 • změny zboží, které vyplývají z vlastností zboží,
 • vady, které vznikly zanedbáním péče a údržby o zboží,
 • poškození zboží nadměrným zatěžováním, t.j. například použitím ne pro domácí potřebu ale pro podnikatelskou činnost,
 • běžné opotřebení zboží, které vyplývá z používání a vlastností zboží,
 • vady, které vznikly po uplynutí záruční doby nebo uplynutím životnosti výrobku,
 • ztrátou dat uložených ve zboží (čl. I odst. 5),
 • neodborným zásahem do zboží nebo jeho částí,
 • vady způsobené náhodným nebo záměrným vniknutím kapaliny nebo cizích předmětů dovnitř zboží.

10. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající vyřídí reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

11. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od momentu, kdy byly vady řádně vytčeny a po předložení zboží za účelem přezkoumání stavu zboží a vytýkané vady. Zboží převezme prodávající na základě vyplněného formuláře pro reklamace na www.stadlerform.cz/servis. Lhůta pro vyřízení reklamace začne běžet v případě, že je třeba přezkoumat zboží, až momentem, kdy bylo zboží prodávajícímu doručeno. Náklady na převzetí zboží nese prodávající pouze v případě, že reklamace je uplatněna prostřednictvím formuláře, jinak náklady na vyřízení reklamace nese jen, je-li reklamace odůvodněná.

12. Vyřízení reklamace je ukončení reklamačního řízení:

 • předáním opraveného zboží,
 • vrácením ceny opravy,
 • vyplacením přiměřené slevy z ceny opravy,
 • písemná výzva k převzetí plnění nebo
 • její odůvodněné zamítnutí

13. Prodávající doručuje spotřebiteli jen opravené zboží, poškozené či vyměňované části zboží se nevracejí, budou ekologicky zlikvidovány.

14. Objednatel je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být oprava nebo úprava provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění dle čl. 3. III odst. 1 písm. 5.

15. Nevyzvedne-li si objednatel zboží ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen jej vyzvednout, má prodávající právo věc prodat. Zná-li zhotovitel adresu objednatele a jde-li o věc větší hodnoty, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci.

16. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí prodávající objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u prodávajícího. Pokud jde o věc, která se prodat nedá, prodávající věc ekologicky zlikviduje.

17. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov) Návrh na zahájení alternativního řešení sporu lze podat i prostřednictvím platformy pro alternativní řešení sporů http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Slovenská obchodná je i dozorovým orgánem, kterému činnost prodávajícího podléhá, kontakt:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky. Na právní vztah s objednatelem se vztahují všeobecné obchodní a reklamační podmínky, které byly účinné v době uzavření smlouvy. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.

2. Odesláním objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami i reklamačními podmínkami.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici a zveřejněny v sídle společnosti a na internetové stránce e-shopu www.stadlerform.cz/servis.

4. V ostatních otázkách, které nejsou upraveny v těchto všeobecných obchodních a reklamačních podmínkách, se smluvní vztah řídí podle příslušných ustanovení především zákonem č. 40/1964 Zb Občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů znění pozdějších předpisů. Pokud jde o objednatele – podnikatele řídí se smluvní vztah zákonem č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

5. Informaci o zpracovávání Vašich osobních údajů v souvislosti s uzavřením smlouvy naleznete zde.

6. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2022.